Právní služby

Firemní právník
Naši advokáti poskytují právní služby podnikatelům od obchodních korporací po samostatné živnostníky. Pro velké společnosti zajišťujeme efektivní spolupráci s právním oddělením klienta, konzultací problémů, které je vhodné konzultovat s externím poradcem. Malé a střední firmy bez vlastních zaměstnanců s právním vzděláním oceňují možnosti spolupráce s našimi advokáty na bázi „firemního právníka“, který nezatěžuje firmu náklady na pracovní místo. Přesto je náš „firemní právník“ vždy připraven řešit aktuální problém. Výhodou našeho týmu oproti velkým kancelářím je osobní péče, rychlá a smysluplná komunikace a jistota, že při dlouhodobé spolupráci Váš advokát zohlední veškerá specifika Vašeho podnikání. Pro naše podnikající klienty nejčastěji provádíme tyto právní služby:
 • příprava a kontrola smluvních dokumentů
 • zpracování právních stanovisek
 • zastupování klienta při jednání s obchodními partnery a protistranou
 • zastupování klienta v soudním, správním nebo arbitrážním řízení
 • mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek včetně zastupování v soudním, exekučním a insolvenčním řízení
 • pracovní právo
 • veškerá agenda obchodního rejstříku (zakládání společností, změny v obchodním rejstříku, likvidace apod.)
 • poradna pro začínající podnikatele
 • poradenství pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva
Rodinný právník
motto: Život přináší různé situace a ze schůzky s právníkem nemusíte mít žádné obavy. Z naší praxe víme, že spousta problémů se dá řešit, nebo by ani nemusela vzniknout, pokud včas požádáte o pomoc odborníka. Investice do dobře sepsané smlouvy nebo včasného řešení sporu se Vám vyplatí. Nemějte zbytečné obavy z velkých nákladů, cenu právních služeb s Vámi probereme vždy předem a krátké dotazy rádi zodpovíme zdarma. Kontaktujte nás, naši advokáti Vám rádi poradí zejména v těchto oblastech:
 • stavba a smlouva o dílo
 • nemovitosti a věcná břemena
 • kupní smlouva, darovací smlouva, zástavní smlouva
 • advokátní úschova
 • nájem a bytové právo
 • rodinné právo: rozvod, péče o nezletilé, výživné
 • společný majetek a závazky manželů a partnerů
 • dědictví a závěť
 • dluhy a exekuce
 • škoda a nemajetková újma
 • pracovní právo
Právník pro poskytovatele zdravotních služeb, lékaře a zdravotnické pracovníky
Naší specializací je poskytování právní pomoci poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnice, ambulantní poskytovatelé), ale i samostatným lékařům a zdravotnickým pracovníkům. Jakkoliv i poskytovatelé zdravotních služeb jsou z hlediska zákona považováni za podnikatele, mohou služby „firemního právníka“ považovat za nedostatečné. Odlišnost poskytování zdravotních služeb od jiného podnikání si uvědomujeme i my, proto Vám můžeme nabídnout zejména:
 • zřízení lékařské praxe, převod lékařské praxe na s.r.o. nebo prodej lékařské praxe
 • zastupování lékařů ve sporech a zdravotnických pracovníků (žaloba o náhradu škody na zdraví a o náhradu nemajetkové újmy, žaloba na ochranu osobnosti)
 • obhajoba lékařů a zdravotnických pracovníků v trestním řízení
 • řešení trestního oznámení, stížností na poskytování zdravotní péče
 • právní agenda spojená s klinickým hodnocením léčiv
 • vztahy se zdravotními pojišťovnami
Naším odborným konzultantem pro agendu veřejného zdravotního pojištění a smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami je Ing. Jiří Malát
Nemovitosti a stavby
Kupujete dům či byt? Máte developerský plán? Naše advokátní kancelář je připravena poskytnout Vám komplexní služby:
 • stavba a smlouva o dílo
 • nemovitosti, věcná břemena, služebnosti, právo stavby
 • kupní smlouva, darovací smlouva, zástavní smlouva
 • prohlášení vlastníka a smlouva o výstavbě
 • advokátní úschova
 • poradenství pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva
Náhrada škody a nemajetkové újmy
 • náhrada škody a nemajetkové újmy
 • náhrada škody na zdraví
 • ochrana osobnosti
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
Právník pro neziskový sektor
 • zřízení spolku, nadace dle NOZ včetně zpracování vnitřních dokumentů
 • poradenství pro neziskový sektor
 • poradenství pro poskytovatele sociálních služeb a jejich klienty
Právník pro obce a komunální sektor
 • nemovitosti a věcná břemena
 • nakládání s obecním majetkem
 • vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení
 • zastupování klienta v soudním řízení
Obhájce a zmocněnec poškozeného v trestním řízení
 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
Odměna

Na základě Vašeho požadavku o konkrétní právní službu Vám předem poskytneme odhad časové náročnosti právních služeb a výši smluvní odměny dle složitosti problematiky. Smluvní odměnu účtujeme hodinovou sazbou, nebude-li dohodnuto jinak. Podrobný přehled poskytnutých právních služeb a jejich časové náročnosti je součástí každého vyúčtování. Před poskytnutím právních služeb můžete být požádáni o složení přiměřené zálohy, která je zohledněna v konečném vyúčtování. Při dlouhodobé spolupráci lze sjednat paušální smluvní odměnu zahrnující předem sjednaný rozsah hodin za zvýhodněnou hodinovou sazbu. Odměna advokáta nezahrnuje hotové výdaje jako cestovné, správní a soudní poplatky apod., jejichž výše s Vámi bude předem projednána.

Garance kvality

Veškeré výhrady ke kvalitě a rozsahu poskytovaných služeb s Vámi rádi projednáme. O uplatnění reklamace Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy bylo toto právo uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravného plnění a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“) . Dle pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z 5.2.2016 byla mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb pověřena Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, IČO: 66000777. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Smlouva o poskytování právních služeb a její ukončení

Poskytování právních služeb se řídí ustanoveními § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník o příkazní smlouvě. Advokát může smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Klient může smlouvu vypovědět kdykoliv, je však povinen uhradit advokátovi náklady, které mu vyvstaly i část odměny přiměřenou vynaložené námaze advokáta.

Spotřebitelské smlouvy uzavírané distančním způsobem

V případě, že jste spotřebitel, máte právo odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb uzavírané distančním způsobem ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy. Advokát začne s plněním své povinnosti poskytnout právní služby ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě Vaší výslovné žádosti.

Nenašli jste, co hledáte?