INFORMACE SUBJEKTU ÚDAJŮ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), poskytovaná advokáty:

Mgr. Petra Radzová, advokát se sídlem V Jámě 699/1, Praha 1, 110 00, IČ: 71458085, kontaktní emailová adresa: radzova@akrb.cz, telefonický kontakt: 728 565 685

JUDr. Michaela Burdová, advokát se sídlem V Jámě 699/1, Praha 1, 110 00, IČ: 73629537, kontaktní emailová adresa: burdova@akrb.cz, telefonický kontakt: 777 853 728

(dále jen „advokátní kancelář“)

V souvislosti s nabízením, sjednáváním a poskytováním právních služeb zpracováváme Vaše osobní údaje. Smyslem této informace je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.
Seznamte se proto, prosím, s obsahem tohoto Informačního memoranda.
Naše advokátní kancelář má řadu zákonných povinností týkajících se zpracování osobních údajů, které musíme dodržovat zejména s ohledem na plnění smluvních povinností, povinností uložených právními a stavovskými předpisy upravující výkon advokacii nebo výkon veřejné moci. V tomto ohledu bychom Vám bez poskytnutí Vašich osobních údajů své služby nemohli vůbec poskytnout.
Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též zpracování osobních údajů potenciálních klientů, tj. osob, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu, či klientů bývalých a rovněž údajů třetích osob, které zpracováváme v oprávněném zájmu našich klientů.

 1. Zásady zpracování osobních údajů
  Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:
  a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
  b) Vaše osobní údaje chráníme jako advokátní tajemství; proto zpracováváme osobní údaje klientů způsobem, který zajišťuje odpovídající bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
  c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;
  d) dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.
 2. Informace o zpracování osobních údajů
  2.1. Informace o správci
  Správcem Vašich osobních údajů je (dle poskytovatele právních služeb):

a) Mgr. Petra Radzová, advokát se sídlem V Jámě 699/1, Praha 1, 110 00, IČ: 71458085, kontaktní emailová adresa: radzova@akrb.cz, telefonický kontakt: 728 565 685, nebo

b) JUDr. Michaela Burdová, advokát se sídlem V Jámě 699/1, Praha 1, 110 00, IČ: 73629537, kontaktní emailová adresa: burdova@akrb.cz, telefonický kontakt: 777 853 728.

2.2. Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování
Při zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli poskytnout službu, případně kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem.
a) Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely dodržení našich právních povinností, zejména pro
(i) plnění povinnosti advokáta dle zákona o advokacii a stavovských předpisů;
(ii) splnění povinností při identifikaci a kontrole klienta dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
(iii) plnění povinností advokáta při provádění ověřování podpisu listin;
(iv) plnění povinnosti advokáta při provádění autorizované konverze elektronických dokumentů.
b) Uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi.
c) Ochrana práv a právem chráněných zájmů našich nebo našich klientů zejména při vymáhání pohledávek, řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů.

2.3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů klientů
Naše advokátní kancelář zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje, údaje, které jsou nezbytnou součástí advokátního spisu za účelem řádného poskytování právních služeb a v nezbytném a oprávněném rozsahu rovněž údaje o jiných osobách.

2.4. Způsob zpracování osobních údajů
Způsob, kterým naše advokátní kancelář zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální zpracování v informačních systémech naší advokátní kanceláře. Vaše osobní údaje zpracovávají především advokáti, zaměstnanci naší advokátní kanceláře a v potřebném rozsahu také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše advokátní kancelář.

2.5. Příjemci osobních údajů
2.5.1. Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší advokátní kanceláře v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.
2.5.2. Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů našich klientů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše advokátní kancelář.
2.5.3. V souladu s příslušnými právními předpisy je naše advokátní kancelář oprávněna nebo přímo, bez Vašeho souhlasu, povinna či oprávněna předávat Vaše osobní údaje:
a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení,
b) dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek za klienty.

2.6. Předávání osobních údajů do zahraničí
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a nejsou předávány do zahraničí.

2.7. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje klientů zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování a pro dobu nezbytnou pro jejich archivaci. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.

2.8. Právo odvolat souhlas
Touto informací jsme se pokusili vysvětlit, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste naší advokátní kanceláři povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

2.9. Zdroje osobních údajů
Osobní údaje klientů získáváme zejména:
a) od samotných klientů,
b) z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);
c) od třetích osob oprávněných s osobními údaji klienta nakládat a předat je naší advokátní kanceláři;
d) z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů klientů.

2.10. Vaše právo žádat o přístup k osobním údajům a ochrana práv klientů
Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, pokud nám v poskytnutí těchto údajů nebrání povinnost mlčenlivosti. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na poskytnutí této informace.
Pokud zjistíte nebo se domníváte, že naše advokátní kancelář či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:
a) od naší advokátní kanceláře či třetí osoby, která se podílí na zpracování údajů, požadovat vysvětlení;
b) požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění osobních údajů; v případě potřeby bude provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.
Pokud Vaši žádost shledáme jako opodstatněnou, neprodleně a bezplatně závadný stav odstraníme.

Tato informace je platná a účinná ke dni 1. 5. 2018. Aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách naší advokátní kanceláře a současně je dostupné v sídle advokátní kanceláře.

Příloha č. 1 – Rozsah zpracovávaných osobních údajů
1. Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti; u klienta fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou například údaj o IP adrese užívaného počítače, číslo účtu.
2. Kontaktní údaje – kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové, faxové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje.
3. Údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy – jedná se o údaje nutné především k posouzení možnosti uzavření smlouvy o poskytování právních služeb.
4. Údaje vznikající plněním závazků ze smluv v závislosti na povaze poskytované služby zpracováváme údaje týkající se poskytované služby a ty jsou obsahem advokátního spisu.
5. Osobní údaje vzniklé naší činností, jde zejména o veřejně dostupné údaje z veřejných rejstříků.